НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                     
                             

ДОКУМЕНТИ 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" - гр. Бургас 2019 – 2023 г.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

Правилник за дейността в училище

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Годишен план на училището

Мерки за повишаване на качеството на образованието

програма за превенция на ранното напускане на училище

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

дневното разписание на училището за определяне продължителността на  часовете и почивките, които се записват  в правилника за дейността му

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ, ТОРМОЗ, ИНЦИДЕНТ И ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

- - -

ДОКУМЕНТИ 2021-2022

- - -

ДОКУМЕНТИ 2020-2021

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 18/05/23 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Covid-19
Начало