НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                  

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

О Б Я В А 

НУМСИ „ Проф. Панчо Владигеров – Бургас, на основание чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и във връзка със Заповед № РД-12-372/ 27.06.2022 г, открива процедура по провеждане на търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на:

>> Павилион- 30 кв.м

                  

Павилионът се намира в НУМСИ „ Проф. Панчо Владигеров”  с адрес гр. Бургас - 8000, ул.”Кавала” № 39.

 Павилионът се отдава под наем за срок от 3 /три/ години.

Начална тръжна цена: 

>> Павилион с площ от 30 кв.м. – 200 лв., месечно;

Търгът ще се проведе на 08.09.2022 год. в 10.30 часа,  в НУМСИ „ Проф. Панчо Владигеров, на адрес: гр. Бургас, ул. „Кавала39.

Размерът на депозита за участие в търга е 50 /педесет лева/. Внасяне н а депозита – в касата на училището срещу разходен документ.

Заявления за участие в търга се подават в сградата на НУМСИ „ Проф. Панчо Владигеров”, в срок до17:00 ч. на деня, предхождащ датата на търга. /07.09.2022 год./

Участникът, който със заповед е определен за спечелил търга, преди да сключи договор за наем следва да плати цената в 10 /десет/ работни дни.

 За допълнителна информация:  г-жа  Румяна Митева - домакин,на следният телефон:  0879533669

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ

ОБЯВЛЕНИЕ 

за набиране на предложения

за доставка на продуктите

по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

                      ИЗТЕГЛИ | .pdf

---

                                            Към страницата "Профил на купувача"Обществени поръчки

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Вътрешно преустройство на съществуваща многофункционална зала към НУМСИ "прф.Панчо Владигеров" в ПИ с идентификатор 07079.621.62 по плана на общ. гр. Бургас "
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конкурсни условия -
Публична покана АОП
     

Конкурсни условия- 
.pdf    

 
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА-
.xls


КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА-
.pdf


Аксонометрия водопровод-
.pdf


HVAC-Модел-
.pdf


Ел новоизградено положение_Модел(1)-
.pdf


Канализация-
.pdf


План преустройство-
.pdf


План след устройство-
.pdf


Разрез 1-1 Фасади-
.pdf


Водопровод-
.pdf

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 15/10/22 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Covid-19
Начало