НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

ПРИЕМ

 

График

на дейностите по приемане на ученици в  

V клас и приравнителни изпити до VII клас 

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за кандидатстване

03 – 07.06.2019 г.

2.

Безплатни консултации за кандидатите

03 – 07.06.2019 г.

3.

Провеждане на изпити за проверка на способностите

10.06.2019 г.

4.

Обявяване на резултатите от изпитите

В края на изпитния ден

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 12.06.2019 г.

6.

Записване на приетите ученици

13.06. – 17.06.2019 г.

7.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места.

 до 30.06.2019 г.

10.

Попълване на незаетите места и записване на учениците.

0305.07.2019 г.

11.

Утвърждаване на  осъществения държавен план-прием

до 06.07.2019 г.

 ♪♪♪

График

на дейностите по приемане на ученици в  

VIII  клас и приравнителни изпити след VIII клас 

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за кандидатстване

2026.06.2019 г.

2.

Безплатни консултации за кандидатите

2427.06.2019 г.

3.

Провеждане на изпити за проверка на способностите

28.06. – 01.07.2019 г.

4.

Обявяване на резултатите от изпитите

Забележка: За изпита по рисуване – не по-късно от един работен ден след приключване на изпитите по специалността.  

В края на изпитния ден

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 02.07.2019 г.

6.

Записване на приетите ученици

03.07. – 05.07.2019 г.

7.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места.

 08.07.2019 г.

10.

Попълване на незаетите места и записване на учениците.

09 – 10.07.2019 г.

11.

Утвърждаване на  осъществения държавен план-прием

до 12.07.2019 г.

 ♪♪♪

Документи за кандидастване

1. Заявление по образец  за допускане до приемни изпити  /предоставя се на място при подаване на документите/.

2. За постъпване в V клас  – копие на удостоверение за завършен начален етап на  основно образование.

3.  За  постъпване  в  VIII  клас – копие  на  свидетелство  за  завършено  основно образование.

4.  За преместване в училище по изкуствата –копие на документ за последния завършен клас.

5.  Копие  на  медицинско  свидетелство  със  заключение,  че  обучението  по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, което включва допълнителна информация:                                                                                   

         а) за цветоусещане –за кандидати, постъпващи по професиите художник –дизайнер;

б) от ортопед за липса или наличие на плоскостъпие и на физически изменения в долните крайници и стъпалата, които да не позволяват обучение по танцово изкуство –за кандидати, постъпващи по професията балетист;                                                                  

в) от фониатър или специалист "Уши, нос, гърло" (УНГ) за липса или наличие на заболяване, което да не позволява обучение по вокално изкуство –за кандидати, постъпващи по специалности от професия музикант-вокалист;                                              

г) за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето,  които  да  не  позволяват  обучение  по  духови  инструменти –за  кандидати  по професия музикант-инструменталист със специалности духови инструменти;

6.  Kопие на застрахователна полица "Злополука" за ученици, които полагат изпит по танцово изкуство, за дните на изпита.

Забележка: Полицата може да се сключи на място в училище.

При подаване на документите кандидатите представят за сверяване оригиналите на документите.

В случай че децата и учениците към датата на подаване на заявлението по т. 1 не са получили документ за завършен клас/степен на образование, те представят служебна бележка, удостоверяваща посочените обстоятелства.

♪♪♪

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

За II клас – 4 бр.

За III клас – 1 бр.

За IV клас – 1 бр.

За VI клас – 1 бр.

За VII клас – 1 бр.

Свободните места са само за специалностите „Музикант-инструменталист“

За IX клас – 1 бр.

За X клас – 1 бр. 

♪♪♪

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ, МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ И АКТЬОР

♪♪♪

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 23/04/19 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало